هفتمین روز درگذشت مرحومه مغفوره شادروان مهین انتظاری هروی – والده جناب آقای احد فخر آل علی